Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην ΤεσσαρακοστήνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


Ἐν Πάτραις τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 303η


Ἀριθμ. Πρωτ.:  54


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΠατρῶνΠαιδιά μου εὐλογημένα,
Μέ τήν χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, εἰσερχόμεθα στήν ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀρχίζομε ἓνα πνευματικό ἀγῶνα μέσα στό στάδιο τῆς πνευματικῆς ἀσκήσεως, τῆς νήψεως, τῆς περισυλλογῆς, τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καί βεβαίως καί πρωτίστως τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργη μητέρα, μᾶς ἐνισχύει προσφέροντάς μας τά πνευματικά ἐφόδια, ὣστε μέ ἀσφάλεια νά διανύσωμε αὐτή τήν περίοδο καί νά φθάσωμε στό τέρμα τῆς ὁδοῦ, δοξάζοντας τόν σαρκί παθόντα καί ταφέντα καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Κύριό μας.
   Ἀς ἀναφερθοῦμε ὃμως στόν τρόπο αὐτῆς τῆς ἐνισχύσεως ὑπό τῆς μητρός ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἂς ἀξιοποιήσωμε τίς πνευματικές εὐκαιρίες, οἱ ὁποῖες πλουσιοπαρόχως μᾶς παρέχονται.
Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἡ ἱερά πυξίδα, τήν ὁποία μέ ἀκρίβεια πρέπει νά ἀκολουθοῦμε πλέοντες στό μέγα πνευματικό πέλαγος, ὣστε νά μή χάσωμε τόν προορισμό μας. Ὃσα εἶναι  γεγραμμένα στήν παναγία Βίβλο, δέν εἶναι προϊόντα ἀνθρωπίνης νοήσεως, ἀλλά θείας ἀποκαλύψεως. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Παῦλος, μέ σαφήνεια, ἀλλά καί πνευματική αὐστηρότητα παραγγέλλει: «... ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ’ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». (Γαλ. 1, 8)
Οἱ Ἃγιοι καί Θεοφόροι Ἀπόστολοι, αὐτή τήν διδασκαλία μᾶς παρέδωσαν καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες, οἱ θεοφώτιστοι αὐτοί νόες, σ’ αὐτή τήν πνευματική πορεία μᾶς καθοδηγοῦν, ὣστε νά ἐπιτύχωμε τοῦ τελικοῦ μας σκοποῦ, δηλαδή τῆς θεώσεως.
   Εἶναι δύσκολος, βεβαίως, ὁ δρόμος, διότι ἒχει ἐμπόδια καί οἱ δαίμονες καραδοκοῦν «τίνα καταπίωσι».
Ἡ Ἁγία μας ὃμως Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς παρέχει τά σωτήρια μέσα καί τά ἀπαραίτητα φάρμακα.
   Ἰδού, ἀδελφοί μου, καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας.
   Ἡ λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὂασις πνευματική, μέσα στόν καύσωνα τῆς ἁμαρτίας καί τόν κόπο τῆς ἡμέρας. Τό κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό ὁποῖο μαζί μέ τίς ἂλλες ἱερές Ἀκολουθίες, ὃπως εἶναι τό Μέγα Ἀπόδειπνο, οἱ Χαιρετισμοί πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί καί βεβαίως τό μυστήριο τῆς Μετανοίας μᾶς ἀνακαινίζουν καί μεταμορφώνουν τήν ζωή μας.
Ἀδελφοί μου, ἡ μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι πορεία εὐλογημένη καί ἁγία γιά τήν συνάντησή μας μέ τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριό μας.
   Ζῶντας σέ ἐποχή ὑλοκρατούμενη κατά τήν ὁποία ὁ ἂνθρωπος, εἲδωλον ὓψωσε καί ἐλάτρευσε τόν ἑαυτόν του ἐκθρονίζοντας τόν Θεό ἀπό τό κέντρο τῆς ζωῆς του, εἶναι ἀνάγκη νά ὑψωθῶμεν προσωπικά ὁ καθένας, κάνοντας ἀπαρχήν, ἂν δέν τό ἒχωμε ἢδη πράξῃ, ἢ συνεχίζοντες ἐντονώτερα τήν προσπάθεια γιά πνευματικούς ἀναβαθμούς.
   Στήν δύσκολη αὐτή πορεία δέν εἲμαστε μόνοι μας. Συγκοιταζόμενος καί συνανιστάμενος εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Κύριός μας. Ἡ Παναγία Μητέρα Του, ἡ Κυρία Θεοτόκος σφογγίζει τά δάκρυά μας καί μέ τίς πανάγιες πρεσβεῖες Της, ἁπαλύνει τόν πόνο μας, γλυκαίνει τήν καρδιά μας καί παραμυθεῖ τήν ψυχή μας στήν ἐσταυρωμένη πορεία μας.
   Οἱ Ἃγιοί μας δέονται ἀδιαλείπτως πρός Κύριον ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων καί ἀναξίων, τῶν ἁμαρτωλῶν καί πνευματικῶς ἐμπεριστάτων δούλων τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοί μου, σήμερα, Κυριακή τῆς Τυρινῆς, τό ἀπόγευμα καί ὣρα 6, θά τελεσθῇ στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Σᾶς περιμένομε ὃλους ἐν ἀγάπῃ, ὣστε νά ἀρχίσωμε μαζί τόν πνευματικό ἀγῶνα μέσα ἀπό τήν παροχή καί τήν ἐκζήτηση τῆς συγγνώμης.
   Εὒχομαι σέ ὃλους σας, μέ ἀγάπη πατρική, νά ἒχετε κάθε εὐλογία καί πνευματική χαρά στήν ὡραία καί εὐλογημένη προσπάθεια κατά τό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καί τῶν ἀρετῶν, δηλαδή κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί γενικώτερα καί σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Χοροεσπερίδα Ενορίας (φωτοστιγμές)

      Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα που διοργάνωσε  η Ενορίας μας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής του Ενοριακού Κοιμητηριακού Ι. Ναού των Αγίων Θεοδώρων.

Θερμές ευχαριστίες προς τους καθοιονδήποτε τρόπο χορηγούς της εκδήλωσης
 •        τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων για την παραχώρηση του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου.
 •        Τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων
 •        Το  S/M ΑΡΑΠΗΣ 3Α
 •        Το S/M Παρασκευόπουλος
 •        Το κατάστημα SERKOS Bikes
 •            Τα αρτοποιΐα «ΜΑΚΡΗΣ»
 •        Το βιβλιοπωλείο « ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ»
 •        Κομμώσεις Γεωργίας Κοζιώρη
 •        Κουρείο, Σωτηρίου Καρυτικού
 •        Κουρείο, «ΒΑΣΙΛΗΣ»
 •        Κουρείο, Βέρρας Γρηγόρης
 •        Κρεοπωλείο, Βασιλείου Δημητροπούλου
 •        Κρεοπωλείο, Αφοι Ζύγουρα
 •        Το μανάβικο (πάγκα) του Γ. Καραπατάκη
 •        Τον κ. Δημήτριο Σταθόπουλο
 •        Την κ. Αλεξάνδρα Παπαρρηγοπούλου
 •        Τον κ. Λάτση
 •        Την κ. Λάζαρη Νίκη
 •        Τον οινοποιό του κ. Αλεξίου Παπασταματοπούλου
 •        Τον dj Παναγιώτη Κουγιά

      Ευχαριστίες επίσης στις  κυρίες (Νικολίτσα, Χάϊδω, Νίκη, Καίτη, Διονυσία και Βάσω)  και τους κυρίους (Νίκο, Ανδρέα, Χρήστο, Γιάννη, Χρήστο, Βασίλη, Γιώργο, Διονύση, Νίκο και Γιώργο) της ενορίας, αλλά και στα παιδιά του μέσου κατηχητικού σχολείου,  που ασχολήθηκαν με την επιμέλεια της αιθούσης, πριν, κατά διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Εξαιρέτως να απευθύνω θερμότατες  ευχαριστίες προς όλους τους ενορίτες που αγκάλιασαν αυτή την εκδήλωση, και βρίσκονται πλάι μας σε κάθε ενοριακή δραστηριότητα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΆ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ! 


Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Άγια Θεοφάνεια 2018


        Με λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην ενορία μας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργία και της  ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού  στην  παραλία των Βραχνεΐκων,  θέση «Ευαγγελίστρια».
      Δέκα έξι (16)  νέοι και παιδιά,  αψηφώντας τα παγωμένα νερά, βούτηξαν για να πιάσουν τον Σταυρό. Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε ο Χρήστος Μπασιλάρης, όπου έλαβε ως ευλογία εάν μικρό επιστήθιο σταυρό.
       Χρόνια πολλά, ευλογημένα και φωτισμένα !Χρήστος ΜπασιλάρηςΦωτογραφικό υλικό: Διονύσης Βαλης
                                   Βασίλειος Γκλαβάς
                                   (Facebook) "Μονοδένδρι το πιο κοντινό νησί"
Δείτε επίσηςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...