Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

"...Χαίρεται η Παρθένος εις την νηστείαν και την εγκράτειαν, ευφραίνεται εις την παρθενίαν και σωφροσύνην, αγαπά την ειρήνην και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπην και την ταπείνωσιν, διά τούτο και ημείς πρέπει να αγαπώμεν τας αρετάς ταύτας, εάν θέλωμεν να είμεθα ακόλουθοι και μιμηταί της Παρθένου, και, με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί μεν κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθε αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνωμεν και ημείς, ίνα η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους με τας τοιαύτας αρετάς, επιθυμήση του κάλλους των ψυχών μας και έλθη νοερώς εις ημάς, φέρουσα μαζί της, κάθε σειράν πνευματικών χαρίτων και αγαθών..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου