Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΑΞΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/2009

Πράξις 1/2009 Εν Βραχνεϊκοις σήμερον την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2009 ημέραν της εβδομάδος Σάββατον και ώραν 16:00 συνήλθεν εις συνεδρίασιν εν τω Νέω Ιερώ Ναώ του Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του ως άνω ιερού Ναού και ευρεθέν εν απαρτία δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών συνεζήτησε και απεφάσισεν επί του κάτωθι θέματος: ΘΕΜΑ: « Καταρτίσεως και εγκρίσεως Απολογισμού χρήσεως Οικονομικού έτους 2008 » Επί του θέματος ο Αιδες. Πρόεδρος εισηγήται προς τα μέλη του Εκκλης. Συμβουλίου το θέμα περί καταρτίσεως του Απολογισμού οικ. Έτους χρήσεως 2008. Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των μελών του Εκκλ. Συμβουλίου ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων δια το οικ. Έτος 2008 ΕΣΟΔΑ: 59.166,29 ΕΞΟΔΑ: 50.636,52 ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ: 8.529,77
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται η παρούσα ως έπεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιερεύς Σωτήριος Μανωλόπουλος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος Βαλής Παναγιώτης Δημόπουλος Ιω. Σταματακόπουλος Βασίλειος Καρανικόλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου