Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Παρηγοριά εις τους πενθούντες γονείς!Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης παρηγορεί τους γονείς που πενθούν για τον θάνατο το παιδιού τους:
«Λοιπόν∙ έφυγε με από κοντά σου το παιδί, επήγεν όμως προς τον Δεσπότην  Χριστόν. Εις σε μέν έκλεισε το μάτι του, το άνοιξεν όμως εις το αιώνιον φώς∙ έφυγε από το τραπέζι σου, προσετέθη όμως εις το τραπέζι των αγγέλων∙ από εδώ εξερριζώθη το φυτόν, εφυτεύθη όμως εις τον Παράδεισον∙ από την (επίγειον) βασιλείαν μετετέθει εις την (ουράνιον) βασιλείαν.
Βλέπεις ποια πράγματα αντί ποίων τα αντάλλαξε;
Σε λυπεί, διότι δεν φαίνεται πλέον το κάλλος του προσώπου του παιδιού σου; Αλλά αυτό συμβαίνει, διότι δεν βλέπεις το αληθινόν κάλλος της ψυχής, με το οποίον αγάλλεται εις την πανήγυριν των ουρανών….
Πόσον ωραίον είναι το μάτι εκείνο, που βλέπει τον Θεόν!
Πόσον γλυκύ είναι το στόμα εκείνο, που στολίζεται με θείες υμνωδίες!.....»
Και ο ιερός Χρυσόστομος μας λέγει:
«Απέθανε το παιδί σου; Το έδωκες εις τον Θεόν;
Τότε, ευχαρίστησον, ύμνησον, προσκύνησον τον λαβόντα, ό σοι παρέθετο∙ δόξασον  τον εκλεξάμενον ον έπλασε, και προσδεξάμενον τον καρπόν της κοιλίας σου άφθορον∙ δόξασον τον σώζοντα των σων σπλάχων τον έγγονον ∙ προσκύνησε τον Θεόν όπως ο μεγαλόψυχον Ιώβ∙ ευχαρίστησον, ότι όλως προσήγαγες τω Δεσπότη άμωμον θυσίαν, αγνόν θύμα, καθαράν προσφοράν, νέον Ισαάκ», όπως κάποτε ο Αβραάμ.  
«Χριστός έλαβε, προσκυνήσωμεν∙ ο πλάσας ανέπλασε, μη γογγύζωμεν∙ ο κτίστης το κτίμα εζήτησε»  ας μη πολεμώμεν∙ άλλωστε δεν ημπορούμε να τα βάλωμεν με τον Θεόν!

« ..ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο, ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο, είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας..»
Ιώβ α’,21

Καλό Παράδεισο Λουκά!Πηγή: «Το μυστήριον του Θανάτου» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου