Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Εγκύκλιοςτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, για την υποδοχή των οστών του Παλαιών Πατρών Γερμανού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ἐν Πάτραις τῇ  24ῃ Μαΐου 2021

Ἀριθμ. Πρωτ.: 170

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 381Η

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

 

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ἀναγγέλομεν, ὅτι  στίς 11 Ἰουνίου ἐ.ἔ, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν θά ὑποδεχθῇ τά Ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τά ὁποῖα φυλάσσονται στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τήν Δημητσάνα.

Τά Ὀστᾶ τοῦ μεγάλου καί ἀοιδίμου Ἱεράρχου, θά παραμείνουν στήν πόλη μας, τήν ὁποία ἱεροπρεπῶς, ἡρωϊκῶς καί θαυμασίως ἐποίμανε ὁ Γερμανός, ἕως τήν Δευτέρα 14ην τοῦ μηνός Ἰουνίου.

Οἱ Ἐκδηλώσεις αὐτές ἐντάσσονται στό Πρόγραμμα τῶν ἑορτασμῶν τόσον τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεώς μας, ὅσον καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Ἡ ὑποδοχή τῶν Ὀστῶν τοῦ Ἐθνεγέρτου Γερμανοῦ, θά πραγματοποιηθῇ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Παρασκευή 11ην Ἰουνίου 2021 καί περί ὥραν 7μ.μ.

Χρέος ὅλων μας, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν εἶναι ἡ ἀπότισις φόρου τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, πρός τόν λεοντόκαρδον καί ἀοίδιμον Ποιμενάρχην τῶν Πατρῶν, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἡ Ἱστορία, ἔγραψε, μέ χρυσᾶ γράμματα.

Ἡ βαθειά πίστη στόν Θεό, ἡ μέχρι θυσίας ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ θερμουργός ζῆλος καί οἱ πολλοί καί μεγάλοι ἀγῶνες γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, συνθέτουν τόν ἀδαμάντινο στέφανο πού κοσμεῖ τήν, μακαρία τοῦ Ἱεράρχου Γερμανοῦ καί ἔνδοξον, κεφαλήν.

Ὁ Γερμανός εἶναι τῆς Δημητσάνης ὁ γόνος καί τῶν Πατρῶν τό καύχημα καί κλέος.

Γνωστόν τυγχάνει, ὅτι ὁ ἀοίδιμος δέν ἐκοιμήθη, οὔτε ἐτάφη στήν ἱερά καθέδρα του, στήν πόλη δηλαδή τῶν Πατρῶν, ἀλλ' ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ εἰς Ναύπλιον τό 1826, πολλά ἀγωνισθείς καί πλεῖστα ὑπομείνας διά τήν Πίστιν καί τό Γένος.

Ἐφέτος, λοιπόν, διακόσια ἔτη μετά τήν ἔκρηξιν τῆς, μεγάλης διά τήν Ἑλευθερίαν τῆς Πατρίδος, Ἐπαναστάσεως, τήν ὁποίαν ὁ Γερμανός πρῶτος ἐπυροδότησε μέ τῆς καρδιᾶς του τήν ζέση καί τήν φλόγα, ἡ Πάτρα τόν ὑποδέχεται, τόν μακαρίζει, τόν ραίνει μέ τά μύρα τῆς εὐγνωμοσύνης της καί τόν προσκυνάει γιά ὅ,τι ἔπραξε γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα. Τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, θά παραμείνουν στήν Πάτρα καί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἕως τήν Δευτέρα 14ην Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Ἤδη ἔχει καταρτισθῆ τό Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων καί ἔχει κυκλοφορηθῆ πρός γνῶσιν ἁπάντων τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Σᾶς προσκαλοῦμε τόσον στήν ὑποδοχή, στίς 11 Ἰουνίου, Παρασκευή καί ὥρα 7μ.μ., ὅσο καί στίς ἄλλες Ἐκδηλώσεις μέ κέντρο τήν Θεία Λειτουργία καί τό Ἱερό Μνημόσυνο πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν Κυριακή 13ην Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Αὐτονόητον τυγχάνει, ὅτι θά τηρηθοῦν ἅπαντα τά προβλεπόμενα, ἕνεκα τῆς πανδημίας, μέτρα καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ καί ἐκτός αὐτοῦ, καθ' ὅλας τάς ἡμέρας τῆς παραμονῆς τῶν Ὀστῶν τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου Γερμανοῦ, ἐν Πάτραις.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀδελφοί μου καί ὁ μεγάλος αὔλειος χῶρος, θά ἐξυπηρετήσουν ἄριστα καί αὐτή τήν φορά, μέ τήν προβλεπομένη τάξη καί τά ἀπαραίτητα μέτρα, τήν συμμετοχή μας στίς τιμητικές, διά τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, Ἐκδηλώσεις.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, παρακαλοῦμε διά μίαν εἰσέτι φοράν, νά προστατεύσωμε ἅπαντες τό πολύτιμον ἀγαθόν τῆς ὑγιείας μας, δῶρον τοῦ πανοικτίρμονος Κυρίου μας, ἀπό τήν λοιμική νόσο, ἀφορῶντες πρωτίστως εἰς τόν Κύριον μας καί ὑψώνοντας χεῖρας ἱκέτιδας πρός Αὐτόν, ἀλλά καί τηροῦντες τάς, ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἰατρῶν καί εἰδημόνων, σχετικάς ὁδηγίας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν δωρεάν τοῦ Κυρίου διακονοῦν τούς ἀνθρώπους.

Ἀναμένοντες ἐν χαρᾷ τήν παρουσία σας στίς Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Παλαιοῦ Πατρῶν Γερμανοῦ,

 

Διατελοῦμε μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

     Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

      Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου