Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

πηγή εικόνος: Dogma.gr

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ήχος δ΄. Βασίλειον διάδημα
Ουράνιον εφύμνιον εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς Αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις, ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν.ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε.

Τρίτη 5 Αυγούστου 2014


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος βαρύς
.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σο
ι.

Απολυτίκιον της Μεταμορφώσεως του Κυρίου