Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  459η                         

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

 

 

           

            Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

 

Ὃταν ὁ πόθος γιά λύτρωση παρεβίασε τοῦ οὐρανοῦ τίς πύλες, τότε ἑκών, μέ τήν θέλησή Του δηλαδή, Ἐκεῖνος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατῆλθε, ἐταπεινώθη, ἐγεννήθη ὡς ἂνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου, Θεοτόκου.

«Ἂνθρωπος γίνεται Θεός, ἳνα τόν Ἀδάμ θεόν ἀπεργάσηται»[1]

          Κατῆλθε, ἳνα ὑψωθῶμεν, ἐταπεινώθη, γιά νά μᾶς κάνῃ οὐρανοπολίτες, ἐτέχθη ἐν σπηλαίῳ, γιά νά μᾶς πάρῃ ἀπό τήν πνευματική φτώχεια καί τῆς ἁμαρτίας τόν βοῦρκο καί νά μᾶς ἀποκαταστήσῃ στήν ἀρχαία μακαριότητα καί στό πρῶτο κάλλος τοῦ Παραδείσου τῆς Ἐδέμ. Ντύθηκε τήν φθαρτότητα, γιά νά μᾶς ἐνδύσῃ μέ τήν ἀφθαρσία. «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἳνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν[2]».

          Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς θείας Σαρκώσεως, βλέπουν τήν ἂκρα ταπείνωση τῆς Σταυρώσεως, ζοῦν τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως, τήν δωρεά τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς καί μιλοῦν ὂχι ἁπλῶς γιά τήν ἐλπίδα, ἀλλά γιά τήν βεβαιότητα τῆς σωτηρίας.

          Πέρασαν ἀπό τότε δυό χιλιάδες καί πλέον χρόνια. Καί  ὃμως, ἒρχεται, ταπεινοῦται, γεννᾶται θέλων ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἑορτάζει ἢ ἐπί τό ἀκριβέστερον πρέπει νά ἑορτάζῃ ἡ σύμπασα κτίσις. Τά παιδιά μετέφεραν τόν ὓμνο τῶν Ἀγγέλων, τήν χαρά τῶν Ποιμένων, τῶν Μάγων τήν εὐφροσύνη, καί τῶν Ἁγίων τήν ἐμπειρία, γιά νά δηλώσουν μέ τίς ἁπλές, καθάριες, ἀγγελικές, φωνές τους, ὃτι «Χριστός γεννᾶται σήμερον, ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει, οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις ὃλη».

          Εὐτυχῶς, ἀδελφοί μου, πού ὑπάρχουν αὐτές οἱ ἁγνές ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες αἰσθάνονται βαθειά στήν καρδιά τό μέγα γεγονός τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως καί ἀκοῦνε μέ τόν δικό τους ἐσωτερικό τρόπο τό πανηγύρι τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί βλέπουν «τούς Οὐρανούς ἀνεωγμένους καί τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καί καταβαίνοντας ἐπί τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου».

          Δυστυχῶς γιά τήν ἐποχή μας ἰσχύουν οἱ λόγοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Κύριος ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν», δηλαδή, «Ὁ Κύριος ἔσκυψεν ἀπὸ τὸ ὕψοςτοῦ Οὐρανοῦ καὶ ἔρριψε τό βλέμμα του κάτω σέ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ ἴδῃ ἐὰν ὑπάρχῃ ἀνάμεσά τους κάποιος μὲ σύνεση, ποὺ νὰ γνωρίζῃ τὸν Θεὸ ἢ νὰ Τόν ποθῇ καὶ νὰ Τόν ἐπικαλῆται, προσπαθώντας μὲ τίς ἐνάρετες πράξεις του νὰ Τόν εὐαρεστήσῃ».[3]

          Καί συνεχίζει  ὁ Προφητάναξ Δαυίδ: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός Πού σημαίνει:  «Ἀλλοίμονο! Ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴν εὐθείαν ὁδὸ καὶ κατήντησαν σέ ἐξαχρείωση καί διαφθορά. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς, ποὺ νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθὸν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας»[4].

          Ὃμως, ἀδελφοί μου, παρά τήν μεγάλη ἁμαρτωλότητά μας,

          Ἦλθε καί πάλι τό Φῶς, σέ ἓνα κόσμο πού ζεῖ μέσα στό σκοτάδι∙

          Ἦλθε καί πάλι ἡ Ἀλήθεια, γιά νά ἀπαλλάξῃ τούς ἀνθρώπους ἀπό τό ψέμα∙

          Ἦλθε καί πάλιν ἡ Ζωή, γιά νά λυτρώσῃ τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν θάνατο∙

          Γεννᾶται καί πάλιν ἡ Εἰρήνη, γιά νά εἰρηνεύσῃ ἡ καρδιά τοῦ καθενός μας καί νά παύσουν οἱ πόλεμοι καί οἱ ἀκοές τῶν πολέμων∙

          Ἆρα γε προσλαμβάνομε, θά προσλάβωμε, τό Φῶς, θά θελήσωμε νά ζήσωμε στό πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, θά ἀγκαλιάσωμε τήν Ζωή, γιά νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά πάθη καί τόν θάνατο;

          Θά γίνῃ ἡ ὓπαρξή μας, ἡ κοινωνία μας, ὁ κόσμος μας εἰρηνικός, ὣστε νά σταματήσουν οἱ πόλεμοι, οἱ κλαυθμοί, οἱ ὀδυρμοί, οἱ κραυγές ἀθώων θυμάτων, μικρῶν παιδιῶν καί ἂλλων ἀμάχων, εἲτε ἀπό τόν Βορρᾶ, εἲτε ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή καί μάλιστα πλησίον τοῦ τόπου, ὃπου ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός;

          Ὃλα αὐτά καί ἀκόμη περισσότερα καί μᾶς προβληματίζουν καί μᾶς λυποῦν, κυρίως ὃμως μᾶς ὑποχρεώνουν, νά μετανοήσωμε ἀπό βάθους καρδίας καί νά θρηνήσωμε διά τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό, γιά τήν πολυώνυμη ἁμαρτία, γιά τήν διαφθορά καί ἀλλοτρίωση τῆς κοινωνίας μας, ἐκζητώντας τό μέγα ἒλεος τοῦ Κυρίου μας.

          Ἀδελφοί μου, Χριστούγεννα σήμερα. Ἡ λαμπρά αὐτή ἑορτή καί πανήγυρις, εἶναι ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν, κατά τόν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἂς ἑορτάσωμε πνευματικά, ἐσωτερικά, ἀντιστεκόμενοι στόν πνευματικό ὁδοστρωτῆρα τῆς ἐποχῆς μας. Ἂς εὐφρανθῶμεν μετά τῶν Ἀγγέλων, ἂς δοξάσωμε μετά τῶν Ποιμένων, ἂς προσφέρωμε δῶρα ἐγκάρδια, ὡς οἱ Μάγοι καί ἂς ζήσωμε τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων, ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, μέχρι καί τοῦ ἂρτι καταταγέντος, εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἁγίου Γερβασίου τῶν Πατρῶν, ψάλλοντες μαζί μέ ὃλους τούς θεουμένους: « Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. Ἂσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται[5].

          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ ἀγάπη πατρική καί σᾶς εὒχομαι ὑγιεία καί κάθε εὐλογία παρά τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν.

 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

U Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

  [1] ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς.

   [2] Μέγας Ἀθανάσιος.

   [3] Ψαλμ 13,2

   [4] Ψαλμ, 13,3.

  [5] Καταβασία τῆς ἑορτῆς

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, περί τῶν Ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Κύπρου, ΚΥΡΠΙΑΝΟΥ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ἀριθμ. Πρωτ: 343                   Ἐν Πάτραις τῇ 7ῃ Δεκεμβρίου 2023

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 457Η

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

 

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερα Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023, θά πραγματοποιηθῇ Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, ὁ ὁποῖος ἀπηγχονίσθη ἀπό τούς Τούρκους, τό 1821, καί προσετέθη, ἔτσι, στα ἱερά σφάγια ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. 

Ἡ Ἐκδήλωση αὐτή θά λάβῃ χώρα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί συνδιορανώνεται ἀπό τήν Ἕνωση Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας, τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου. Εἶναι γνωστό, ὅτι στήν Πάτρα ζοῦν πολλοί ἀδελφοί μας Κύπριοι, οἱ ὁποῖοι μέ τήν παρουσία τους κοσμοῦν τήν πόλη μας καί μέ τόν προοδευτικό τους χαρακτῆρα καί τόν δυναμισμό τους στά δρώμενα τῆς πόλεως, περιποιοῦν τιμή γιά τήν τοπική καί ὄχι μόνο Κοινωνία.

Οἱ Κύπριοι πού παροικοῦν στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, ἀνέκαθεν ἐπεθύμησαν τήν τιμή πρός τόν ἥρωα καί μάρτυρα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τόν ἀοίδιμον Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό. Τοῦτο καί μεῖς εἴχαμε, ὡς βαθύτατον πόθο καί συνηγορήσαμε ὁλοθύμως καί παροτρύναμε ἐνθέρμως, ὥστε νά κατασκευασθῇ ἡ Προτομή τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου καί νά τοποθετηθῇ σέ  περίβλεπτο σημεῖο στήν πόλη μας, ὥστε νά διδάσκωνται καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, τά παιδιά μας, τήν ἱστορία τῆς Ἐλληνικότατης καί Μαρτυρικῆς Κύπρου μας, τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, πού εἶναι γραμμένη ὄχι μέ μελάνι, ἀλλά μέ αἷμα μαρτυρίων φρικτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος, ἀνέλαβε τήν δαπάνη τῆς κατασκευῆς τῆς Προτομῆς, ἡ ὁποία ἤδη ἐστήθη στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πατρῶν.

Τά Ἀποκαλυπτήρια τῆς Προτομῆς τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Κυπριανοῦ, θά πραγματοποιηθοῦν σήμερα, τό ἀπόγευμα, σέ εἰδική τελετή, τῆς ὁποίας θά προστῇ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος θά ἀφιχθῇ γιά αὐτόν τόν σκοπό, στήν Πάτρα.

Τό Πρόγραμμα τῆς Τελετῆς ἔχει ὡς ἐξῆς:

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 καί ὥρα 4.15 τό ἀπόγευμα ὑποδοχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου

ὥρα 4.30: Δοξολογία

ὥρα 5.15: Τελετή Ἀποκαλυπτηρίων τῆς Προτομῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Γεώργιο.

Παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, νά προσέλθετε στήν ὡραία αὐτή καί συγκινητική Τελετή γιά τήν ἀπόδοση καί τιμῆς πρός τό ἱερόν αὐτό σφάγιο, τό ἐθελόθυτον θῦμα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα, Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, Κυπριανό, ὁ ὁποῖος σέ ὧρες δύσκολες γιά τήν Κύπρο μας καί τήν Πατρίδα μας γενικῶς, "ὅταν ὅλα τά’ σκιαζε ἡφοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά", ἔδωσε τό αἷμα του, ὅπως καί χιλιάδες ἄλλοι Κληρικοί, ὑπέρ τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως και τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τόν βάρβαρο Τουρκικό ζυγό.

Ἐπίσης, εἶναι ἡ πρώτη φορά πού Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπισκέπτεται τήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἐξαιρέτως τιμᾶται καί στήν Κύπρο, ἀρκεῖ νά ἀναφέρωμε, ὅτι δέν ὑπάρχει σπίτι στήν Κύπρο πού νά μή ἔχει μέλος μέ τό ὄνομα "Ἀνδρέας" ἤ "Ἀνδρούλα".

 Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, περιποιεῖ ἰδιαιτέρα τιμή γιά τήν πόλη μας.

Σᾶς περιμένομε σήμερα τό ἀπόγευμα στίς 4.15, μπροστά ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί γιά τήν τελετή πού θά ἀκολουθήσῃ.

Ἐκφράζω καί αὖθις τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου πρός ὅλους σας γιά τήν συμμετοχή σας γενικῶς στίς λατρευτικές καί ἄλλες τελετές καί προκαταβολικῶς γιά τήν συμμετοχή σας στήν σημερινή τελετή.

 

Σᾶς ἀσπάζομαι έν Κυρίῳ μέ ὅλην μου τήν ἀγάπη

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου περί αγιοκατατάξεως του π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ Παρασκευοπούλου

Ἐν Πάτραις τῇ 16ῃ Νοεμβρίου 2023

 Ἀριθμ. Πρωτ: 329

 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 454Η

 

 

 

 

 

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερον ἡμέρα ἑόρτιος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως διά τήν πόλιν τῶν Πατρῶν.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατέταξεν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τόν ἡγιασμένον πνευματικόν πατέρα καί Ἱεροκήρυκα τῶν Πατρῶν, τόν θερμουγόν διδάσκαλον τῶν θείων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων, τόν φιλόθεον, φιλάγιον καί φιλάνθρωπον, τόν Ἱερέα τῶν πτωχῶν καί τῶν προσφύγων, τόν τροφέα τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν, τόν ἱδρυτήν  τοῦ πρώτου ἐν Ἑλλάδι τῶν Κατηχητικοῦ Σχολείου, τόν μαθητήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τόν παππούλη τῶν Πατρινῶν, τόν Ὃσιον Γερβάσιον τόν Παρασκευόπουλον, τόν κλεινόν καί σημειοφόρον Ἱερωμένον, τόν ἠγαπημένον τοῦ Λαοῦ, τόν ζηλωτήν καί πυρίπνουν ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Δοξάζομεν καί  ὑμνολογοῦμεν, τό πανάγιον Ὂνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, τόν τοιαύτην δωρεάν καί χάριν ἐπιδαψιλεύσαντα εἰς τόν Λαόν αὐτοῦ, εἰς τούς ἐκγόνους τοῦ Πρωταποστόλου, τοῦ ἁλιέως τῶν ψυχῶν, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Σταυρῷ, ὣσπερ ὁ Κύριος, τανυθέντος.

Σήμερον, ὁ οὐρανός ἂνωθεν τάς πνευματικάς ἀστράπτει αὐγάς. Σήμερον ἡ γλυκυτάτη Μήτηρ τοῦ Κυρίου μας, ἡ Θεοτόκος, ἡ μήτηρ καί παρηγορία τοῦ ὀρφανοῦ μικροῦ Γεωργίου καί ὓστερον π. Γερβασίου, σύν τοῖς ἀγγέλοις εὐφραίνεται.

Σήμερον ὁ τῆς πενταπόλεως Ἱεράρχης, ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ θαυματοβρύτης, ἐν οὐρανοῖς ἀγάλλεται, διά τόν ἃγιον Μαθητήν του.

Σήμερον ὁ κλεινός καί μέγας τῶν Πατρῶν Ἱεράρχης Ἱερόθεος ὁ Μητρόπουλος, ὁ προστάτης τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, τά πνευματικά κλέα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν οὐρανοῖς ἀπολαμβάνει.

Σήμερον, ὁ τῆς Ὓδρας μακαριστός καί ἀοίδιμος Ἱεράρχης, ὁ Ἱερόθεος, ὁ ἂριστος μαθητής καί ἀφοσιωμένον πνευματικόν τέκνον τοῦ π. Γερβασίου, ἡδυμόλπως καί σεμνοπρεπῶς, τόν Κύριον δοξολογεῖ ἐν εὐφροσύνῃ καί πνευματικῶς ἀνακράζει: «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

Σήμερον τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων, τῆς τῶν Πατρέων συνεκλεκτῆς, ὁ σύλλογος, χεῖρας καί καρδίας πρός οὐρανόν ὑψώνει καί ἂσμασι καί ὓμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν μακάριον καί ἀκάματον Ἱερέα μακαρίζει.

Σήμερον, ἡ γεννήσασα αὐτόν κώμη, ἡ Γρανίτσα, ἡ Νυμφασία τῆς Γορτυνίας καί πᾶσα ἡ ἁγιοτόκος Ἀρκαδία πνευματικῶς, διά τόν ἃγιον υἱόν αὐτῆς, πανηγυρίζει.

Σήμερον καί ὁ ἀοίδιμος Γέροντάς μου, ὁ γλυκύς Ἀρχιερεύς, ὁ ἂνθρωπος τῆς ἀγάπης, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρός Θεόκλητος, μετά τῆς έν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας, τόν Γερβάσιον ἂσμασιν καταστέφει, τόν Γερβάσιον ὁ ὁποῖος τοῦ ἒδωσε συμμαρτυρίαν διά νά εἰσέλθῃ εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Σήμερον ὁ τῶν Πατρῶν, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιερεύς, ἡ ἐμή δηλαδή, έλαχιστότης, ὃση δύναμις ἐν τῇ καρδίᾳ μου, δοξολογικῶς πρός τόν Θεόν ἀνακράζει: «Μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἒργα σου καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὓμνον τῶν θαυμασίων σου» καί γονυκλινῶς ἀπό τά βάθη τά τῆς ψυχῆς, πανευλαβῶς καί ἐν δάκρυσι ἀνακράζει:

 «Κύριε ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβεῖαις, ἐλέησον τήν πόλιν τῶν Πατρῶν καί τόν περιούσιον αὐτῆς Λαόν.

Κύριε, ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβείαις, εἰρήνευσον τόν σπαραττόμενον ὑπό τοῦ πολέμου κόσμον σου.

Κύριε, ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβείαις, κράτυνον τόν Παναγιώτατον καί Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην καί χάρισαι αὐτῷ ἒτη πλεῖστα ὃσα, τετιμημένα, ἒμπλεα οὐρανίων χαρίτων, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματός Σου καί εὒκλειαν τῆς Ἁγίας σου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα, σήμερον κατά τήν εὒσημον ταύτην ἡμέραν, θά σπεύσωμεν ἃπαντες Κλῆρος καί Λαός, εἰς τόν τόπον τόν Ἃγιον, ὃπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὃπου ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Συχαινά, ἐντός τοῦ ὁποίου φυλάσσονται τά ἱερά  τοῦ Ὁσίου Γερβασίου καί μυρίπνοα Λείψανα.

Σήμερον καί ὣραν 5ην ἀπογευματινήν, ὁ Πατραϊκός Λαός, πανευλαβῶς τόν Ἃγιον του θά προσκυνήσῃ καί Τόν δοξάσαντα αὐτόν Κύριον θά μεγαλύνῃ.

Ἃπαντες ἂς σπεύσωμεν ἐκεῖ, ὃπου ὁ Ἃγιος, ὃπου τά Λείψανά του, εὐχαριστοῦντες Θεῷ, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον μακαρίζοντες καί τόν ὃσιον Γερβάσιον πανευλαβῶς προσκυνοῦντες.

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἒνεκεν.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ