Τρίτη 5 Αυγούστου 2014


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος βαρύς
.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σο
ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου