Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Ξεκίνησε το "τσιπάρισμα" των ανθρώπων


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Κεφάλαιο 13, στίχοι 16-17
"...Και ποιεί πάντας, τους μικρούς και του μεγάλους, και του πλούσιος και τους πτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, ίνα δίδωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και ίνα μη δίνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού...."