Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Εγκύκλιος για τον εορτασμό του Αγίου Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτου Δέρκων Γρηγορίου, του εκ Ζουμπάτας των Πατρών


 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 404

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὡς γνωστόν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί κατόπιν εἰσηγήσεώς μας, κατέταξεν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτην Δέρκων Γρηγόριον, τόν ἐκ Ζουμπάτας τῶν Πατρῶν. 

Ὁ ἀοίδιμος αὐτός Ἱεράρχης, μέγας τῆς Ὀρθοδοξίας φωστήρ καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀμύντωρ, ἀπηγχονίσθη ὑπό τῶν Τούρκων εἰς τήν ἐξώθυραν τοῦ Ἐπισκοπείου εἰς τά Θεραπειά τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τήν 3ην τοῦ μηνός Ἰουνίου 1821. 
Ὁ τρισμακάριος καί ἡρωικός Ἃγιος Ἐθνοϊερομάρτυς, Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, ἠγωνίσθη σθεναρῶς ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, πρῶτον ὡς Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, εἶτα ὡς Μητροπολίτης Βιδύνης καί τέλος ὡς Μητροπολίτης Δέρκων. 
Εἰς τήν Ζουμπάταν, γενέτειραν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀναστήματος τῆς Ὀρθοδόξου καί Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος μας, τῆς ἐνδόξου καί αἱματοποτισμένης Ἑλλάδος, ὁρίσαμε νά τελοῦνται κατ’ ἒτος μέ τήν παρουσίαν μας καί πρό τῆς ἁγιοκατατάξεως αὐτοῦ τοῦ λαμπροῦ γόνου τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς, λαμπραί ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης του, μέ κέντρον τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ζουμπάτας.  
Ἐκεῖ, πρό ἐτῶν, ἐστήσαμε καί τήν προτομήν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου, ὃπου δεήσεις ἀναπέμπονται καί στέφανοι κατατίθενται καί ὓμνοι ἐκκλησιαστικοί καί ἂσματα πατριωτικά ἂδονται. 
Τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Δέρκων Γρηγορίου, ἱεράν εἰκόνα ἱστορήσαμε, τήν ὁποίαν ἐπισήμως καθιερώσαμε καί ἐπροσκυνήσαμε, κατά τόν μεγάλον Ἑσπερινόν τῆς παρελθούσης ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ’ Ἀχαΐας Ἁγίων. Ἡ ἱερά αὓτη εἰκών τοῦ Ἁγίου τεθησαύρισται, ἐν τῷ Ἱερῷ καί πανσέπτῳ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί προσκυνεῖται ὑπό πάντων τῶν εἰσερχομένων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
Τήν 3ην τοῦ μηνός Ἰουνίου, ἑκάστου ἒτους ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του, ὁρίσθη ὑπό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας νά ἑορτάζεται ἡ ἱερά τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου μνήμη. 
Βεβαίως, ὡς τυγχάνει γνωστόν,  εἰς τήν γενέτειράν του Ζουμπάταν, ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός  του πραγματοποιεῖται  κατά μῆνα Ἰούλιον καί μάλιστα τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός διά λόγους πρακτικούς, ὃπερ θά πράξωμε καί ἐφέτος. 
Ὃμως θά ἑορτάσωμε λαμπρῶς τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἱεράρχου τήν μνήμην, ἐν Πάτραις, κατά τήν ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του, δηλαδή τήν προσεχῆ Παρασκευήν. 
Εἰς τόν λαμπρόν ἑορτασμόν θά συμμετέχῃ ἃπας ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί πιστεύομεν ὃτι καί ὁ εὐσεβής Λαός μας, δηλαδή ὃλοι ἐσεῖς, οἱ φιλόθεοι καί φιλομάρτυρες Πατρινοί. 
Ὃθεν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα, ἐν χαρᾷ καί συγκινήσει βαθυτάτῃ, σᾶς προσκαλοῦμεν εἰς τόν πρῶτον ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου, Μητροπολίτου Δέρκων, ὁ ὁποῖος θά πραγματοποιηθῇ κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα. 
Πέμπτη, 2 Ἰουνίου 2022 καί ὣραν 7.μ.μ. 
Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
Παρασκευή 3 Ἰουνίου 2022 ἀπό ὣρας 7ης ἓως ὣρας 10ης π.μ. 
Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
Πιστεύομεν, ὃτι ἃπαντες Κλῆρος καί Λαός θά προσέλθωμεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, διά νά τιμήσωμε τόν μέγαν Ἱεράρχην, τῆς Ἀχαΐας τόν γόνον καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος τό ἱερώτατον σφάγιον καί θεῖον σέμνωμα. 
Σᾶς ἀναμένομεν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἐν χαρᾷ τήν Πέμπτην τό ἀπόγευμα καί τήν  Παρασκευήν τό πρωί, διά νά τιμήσωμε τόν ἰδικόν μας Ἃγιον, τόν ἣρωα καί μάρτυρα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, τόν μέγαν Ἱεράρχην τῶν Δέρκων Γρηγόριον, τόν ἐκ Ζουμπάτας. 
Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους, ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου