Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Ἐπικήδειος εἰς Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἄγγελον Κοζιώρην * Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων τῇ 31/10/2011


            Ἤλθαμε μαζί μέ τόσους ἄλλους Ἱερεῖς καί μαζί μέ ὅλου σας, ἀγαπητοί  καί τεθλιμμένοι ἀδελφοί μου, διά νά συμπροσευχηθοῦμε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ πολυσεβάστου πρωτοπρεσβυτέρου καί λίαν ἀγαπητοῦ π. Ἀγγέλου Κοζιώρη.
            Ἤλθαμε διά νά μεταφέρουμε τίς εὐχές καί τά συλλυπητήρια στά τέκνα του, τά ἐγγόνια του καί τούς λοιπούς συγγενεῖς του κατά σάρκα, ἀλλά καί στά πολυάριθμα πνευματικά τέκνα του καί ἐνορίτες τῆς ἐπίζηλης ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Ὁποῖος εὑρισκόμενος εἰς ἱεράν ἀποδημίαν εἰς τήν ὁμόδοξόν μας χώραν τῆς Ρουμανίας, ἀδυνατεῖ νά προστῇ, ὅπως τό ἤθελε, τῆς ἄκρως συγκηνιτικῆς ταύτης ἐξοδίου ἀκολουθίας.
            Ἤλθαμε διά νά ἐκδηλώσουμε τόν σεβασμό μας πρός τό τίμιο πρόσωπόν του καί τό πολυσχιδές ἔργο πού ἐπετέλεσε στήν ὡραία αὐτή πόλη ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
            Ἤλθαμε διά νά τόν εὐχαριστήσουμε, διότι ἀνέδειξε τόν ἑαυτό του μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ καί τούς ἰδικούς του ἐσωτερικούς ἀγῶνες, ἄξιον τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος.
            Ἤλθαμε διά νά διδαχθοῦμε ἀναλογιζόμενοι τό ἦθος του, τήν συνέπειά του κατά τήν ἄσκηση τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων, τήν ἱεροπρέπειά του, ἀναλογισζόμενοι τό αὐστηρόν καί ἐπιεικές τοῦ χαρακτήρος του, διότι καί τά δύο αὐτά τά χρειαζόμεθα. Τό μέν πρῶτον, τό αὐστηρόν, ἔναντι τοῦ ἐαυτοῦ μας, τό δέ δεύτερον, τό ἐπιεικές, ἔναντι τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, ἥν ὁ Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν                         « περιποιήσαντο δία τοῦ ἰδίου αἵματος».
            Ἤλθαμε, διά νά ἴδωμε δι΄ ἄλλην μίαν φοράν πῶς οἱ χριστιανοί μας γνωρίζουν νά ἀγαποῦν καί νά τιμοῦν καί νά σέβωνται τούς σωστούς καί ἀληθινούς πνευματικούς πατέρες καί ποιμένας των.
*                                   *                                   *
            Ἐργάσθηκες φιλοτίμως, πολυσέβαστε π. Ἄγγελε, καί θεάρεστα, καθ’  ὅλην τήν πολυετῆ περίοδο τῆς ἱερατικῆς σου διακονίας. Ἡ ἐπιβλητική σου παρουσία, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πού κυριαρχοῦσε στήν ἱερατική καρδιά σου, ἡ ἀγάπη ἡ πατρική μέ τήν ὁποία ἀνέτρεφες τά πνευματικά σου τέκνα, τούς ἐνορίτας σου, ἡ συμπαράστασίς σου  στίς ὑλικές καί κυρίως πνευματικές ἀνάγκες των, σέ κατέστησαν ἡγετική φυσιογνωμία εἰς ὅλην τήν περιοχή Βραχνεϊκων καί πέραν αὐτῆς καί Σέ ἀνέδειξαν ἕνα ἐκ τῶν πιό ἀξιολόγων Κληρικών τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
            Δέν Σέ ἀποχωριζόμεθα οὐσιαστικῶς μέ τήν ἔξοδόν Σου ἀπό τήν παροῦσα μορφή τῆς ζωῆς.
            Θά εἶσαι πάντα στή σκέψη μας καί τήν καρδία μας.
            Θά συναντώμεθα μαζί Σου. Ὅχι μόνο μέ τήν ἀνάμησή Σου, ἀλλά καί μέ τόν παραδειγματισμό καί τά μαθήματα πού θά παίρνουμε ἀπό τόν ἔνθεο ζῆλο Σου καί τό εὐλογημένο παράδειγμά Σου.
            Θά συναντώμεθα κυρίως στό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Εἰς τό Ἅγιον Ποτήριον, ὅπου ἡ μερίδα Σου καί οἱ μερίδες μας θά ρίπτονται μαζί εἰς τόν Ἅγιον Αἷμα τοῦ Κυρίου μας.
            Εἴθε νά συναντηθοῦμε τελικά καί ὁριστικά εἰς τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
            Αἰωνία Σου ἡ μνήμη, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ π. Ἄγγελε.
            Τήν εὐχή Σου σεβαστέ Λειτουργέ τοῦ Ὑψίστου.
            Καλή Ἀνάσταση.


  Πρωτοσύγκελλος  τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Χατζῆς