Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ


Α Π Ο Λ Υ Τ Ι Κ Ι Ο Ν

Ἦχος α´. (Τῆς ἐρήμου πολίτης).

Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου, 
τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες, 
ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς, 
ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ·
 σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός, 
πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι· 
Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή· 
δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου· 
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε.