Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2007

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

" ...Την 28ην Οκτωβρίου 1940 η Ελλάς, αρνηθείσα ενόπλως την είσοδον του φασιστικού Ιταλικού στρατού εις το έδαφός της και κατεξευτελίσασα τούτον δια της θαυμαστής ανά τον κόσμον νίκης της, ευρέθη προ της βαρβαρωτέρας βίας της σιδηροφράκτου δυνάμεως του Γερμανικού στρατού, σπεύσαντος εις βοήθειαν των Ιταλών. Τοιουτοτρόπως από του 1941-1944 οι Έλληνες ευρέθησαν υπό την κυριαρχίαν των ειρημένων τούτων δύο αυτοκρατοριών, υποστάντες τα πάνδηνα, λόγω των φρικτών και ακατανομάστων καταστροφών που τους επροξένησαν δια της θανατώσεως πολλών και της πυρπολήσεως ακόμη και ολοκλήρων πόλεων και χωρίων. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται και το ιστορικόν χωρίον, το Βραχνί των Καλαβρύτων, το οποίον αφού το ελεηλάτησαν το έκαυσαν μερικώς οι Ιταλοί τον Μάϊον του 1943, οι δε Γερμανοί συνεπλήρωσαν την καταστροφήν τον Δεκέμβριον του 1945 κατερειπώσαντες τούτο τελείως, θανατώσαντες και τους ευρεθέντας εκεί, φύλακαν κ.λ.π. Τότε επυρπόλησαν και τον περικαλή Ιερόν Ναόν του χωρίου " ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" μετά των παρεκκλησίων τους, " Άγιος Αθανάσιος" , " Άγιος Γεώργιος" και " Προφήτης Ηλίας", σκορπίσαντες πλέον τελείαν ερημίαν εις το Βραχνί. Έκπληκτοι και κατεθλιμένοι οι κάτοικοι των Βραχνεϊκων Πατρών ευρέθησαν προ των οικτρών ερειπίων των οικιών των και των Ιερών Ναών του ονομαστού των πατέρων των χωρίου, το οποίον ουδέποτε είχε πάθει τοιαύτην απάνθρωπον συμφοράν δια μέσου των αιώνων, ουδέ επί ΙΜΠΡΑΗΜ, το 1826, περιορισθέντος τούτου τότε, εις την πυρπόλησιν μόνον του μικρού Ναού των "Αγίων Θεοδώρων" . Τον Ιερόν τούτον Νάόν οι πρόγονοί μας εκ των πρώτων ανεκοδόμοισαν και μας τον παρέδωσαν περικαλή και ωραίον. ..." Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ