Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Έξοδος 20, 2-17
ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
 Εντολή 4
 "Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον".

Έξοδος 23,12" ... 12 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις, ἵνα ἀναπαύσηται ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου, καὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ ὁ προσήλυτος. 13 πάντα, ὅσα εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς, φυλάξασθε." 

Έξοδος 31, 12-17:  " ...12 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 13 καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ λέγων· ὁρᾶτε, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε· σημεῖόν ἐστι παρ᾿ ἐμοὶ καὶ ἐν ἐμοὶ εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς. 14 καὶ φυλάξεσθε τὰ σάββατα, ὅτι ἅγιον τοῦτό ἐστι Κυρίῳ ὑμῖν· ὁ βεβηλῶν αὐτὸ θανάτῳ θανατωθήσεται· πᾶς ὃς ποιήσει ἐν αὐτῷ ἔργον, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 15 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ἀνάπαυσις ἁγία τῷ Κυρίῳ· πᾶς ὃς ποιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, θανατωθήσεται. 16 καὶ φυλάξουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰ σάββατα ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· διαθήκη αἰώνιος. 17 ἐν ἐμοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ σημεῖόν ἐστιν ἐν ἐμοὶ αἰώνιον· ὅτι ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐπαύσατο καὶ κατέπαυσε..."" ....Ὁ ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός παραγγέλλει στούς χριστιανούς νά μήν ἐργάζονται τήν Κυριακή καί ἐπισημαίνει τούς σοβαρούς κινδύνους ἀπό τήν ἀθέτηση αὐτῆς τῆς ἐντολῆς.
Κατά τήν Κυριακή οἱ χριστιανοί ἐκκλησιάζονται, εἰρηνεύουν καί ἀναπαύονται ἀπό τίς μέριμνες, τούς κόπους καί τούς θορύβους τοῦ βίου· δοξολογοῦν τόν Θεό, σμίγουν μέ συγγενεῖς καί φίλους, ἀπολαμβάνουν τήν οἰκογενειακή θαλπωρή καί λαμβάνουν εὐλογία καί δύναμη γιά τήν ὑπόλοιπη ἑβδομάδα.
«Χαρὰ γίνεται» στήν χώρα μας κατά τήν «μίαν τῶν σαββάτων»! Αὐτό, ὅμως, παροξύνει τό ἀντίθετο πνεῦμα, τόν μισόκαλο ἐχθρό τῆς σωτηρίας μας, ὁ ὁποῖος «ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς» (Ἰωάν. 8, 44)....." 


Πηγή: www.romfea.gr

Απόσπασμα από τον λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Κυδωνίας καί Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου